25.6.15

Товар

Магарето не носи товар колку што му душа сака, туку онолку колку што газдата на плеќи му ака.